Reklamace

Reklamace

Reklamační řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a) Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.novacom.cz Informace o prodávajícím naleznete v Obchodních podmínkách a v sekci Kontakt.
b) Tímto reklamačním řádem se řídí prodávající i kupující.
c) Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit originální záruční list výrobce.
d) Není-li k dispozici záruční list, slouží k uplatnění záruky daňový doklad, případně dodací list.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

a) Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v záručním listě. Není-li uvedena, je záruční doba 24 měsíců dle zákona.
b) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
c) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
d) Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či běžné opotřebení v důsledku používání.
e) Jedná-li se o reklamaci opravy záručního servisu, jedná se o další záruční opravu výrobku.

3. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

a) Reklamaci vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž adresy jsou přiloženy v balení u zboží na záručním listě nebo ji vyřizuje prodávající ve své provozovně.
b) Pro záruční opravu v servisním středisku stačí pouze reklamovaný výrobek a řádně vyplněný záruční list.
c) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí zboží buď osobně nebo zboží zašle po dohodě kupujícímu zpět.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující, který není spotřebitel, je povinen zboží dodané prodejcem prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání.
Kupující, který je spotřebitel, není povinen dodržet uvedený postup při převzetí zboží, nicméně je mu prohlídka zboží také doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může spotřebitel uvést do přepravního dokladu, může také odmítnout převzetí poškozené zásilky.
b) Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může využít následujících možností:

• oznámí neprodleně tuto skutečnost prodávajícímu, a to buď emailem, formulářem, písemně na adresu prodávajícího nebo telefonicky.
• uplatní záruční opravu v autorizovaném servisním středisku viz. servisní střediska.

c) Při převzetí zboží je kupující, který není spotřebitel povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel v záručním listě případně v dodacím listu. Kupujícímu - spotřebiteli je tato kontrola také doporučena.
d) Doporučujeme také kupujícímu pro snadnější vyřízení reklamace zachovat kompletnost zboží, zejména neztratit záruční list případně dokumentaci, daňový doklad či další doplňkové komodity které byly obsaženy v původním balení dodaném prodávajícím.
e) Po záruční opravě si kupující zboží vyzvedne po dohodě a bez zbytečných odkladů.
f) Po opakované záruční opravě vady vzniká kupujícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží.
g) Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny věci, na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží.
h) V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (jako je elektronický obchod na internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, bez uvedení důvodu a bez sankce.
Další informace naleznete též v Obchodních podmínkách.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení.
b) Prodávající v záruční době bezplatně odstraní vady do 30 dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
c) Prodávající zajistí dopravu reklamovaného zboží do servisního střediska,

6. ZÁNIK ZÁRUKY

a) Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
c) Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy takovému prostředí pro které bylo zboží určeno.
d) Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
e) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
g) Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
h) Zboží bylo poškozeno živly.

7. ZÁVĚR

a) Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek a jako takový je pro kupujícího i prodávajícího závazný od okamžiku uzavření kupní smlouvy.
b) Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.
c) Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění, pro kupujícího však platí vždy reklamační řád ve znění platném v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

PRODEJNA
A SERVIS

V Ráji 917
530 02 Pardubice

Po-Čt 9-11.30 12.30 - 17 Pá 9-11.30 12.30 - 15

 

IČ: 27559238
DIČ: CZ27559238